Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodných zmlúv spoločnosti Riseday Tech, s.r.o

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP alebo podmienky“) upravujú podmienky uzatvárania zmlúv o dielo, predmetom ktorých je dodávka vopred špecifikovaného diela na základe objednávky odberateľa zo strany dodávateľa ( ďalej len „dielo“), obsah a podmienky zmlúv a objednávok, a práva a povinnosti odberateľa ( ďalej tiež aj „odberateľ“) a dodávateľa ( ďalej tiež aj „dodávateľ) z týchto zmlúv. Upravujú tiež, nie však výlučne, nároky pri porušení povinností zo zmluvy. Pri všetkých uzatváraných zmluvách platia tieto podmienky. Zmluvné strany sa môžu od týchto podmienok odchýliť iba na základe obojstrannej písomnej dohody.
 2. Dodávateľom sa rozumie spoločnosť Riseday Tech, s.r.o., so sídlom Jaskový rad 115, 831 03 Bratislava – m.č. Nové Mesto, IČO: 54 381 029, IČ DPH SK2121659221, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Odd. Sro, č. 158719/B.
 3. Odberateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, s ktorou dodávateľ uzavrel zmluvu o dielo.
 4. Podpisom zmluvy zaniká akákoľvek záväznosť všetkých predbežných jednaní a korešpondencie (prehlásené zámery) týkajúce sa rozsahu objednávky a/alebo zmluvy.
 5. Tieto VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých zmlúv na základe príslušných ustanovení týchto zmlúv.
 6. Tieto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.
 7. Konkrétna zmluva, jej prílohy, objednávka a tieto VOP spolu tvoria celistvý obsah zmluvy, ktorý predstavuje úpravu práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k dodávke diela a/alebo poskytnutiu tovaru podľa podmienok konkrétnej zmluvy.

Zmluva

 1. Vzťah dodávateľa a odberateľa vzniká na základe uzavretia zmluvy o dielo. Pokiaľ je predmetom konkrétnej objednávky výhradne dodanie tovaru, uzatvárajú zmluvné strany v zmysle týchto VOP kúpnu zmluvu na dodávku tovaru. Na prípady, kedy zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, sa tieto VOP vzťahujú primerane.
 2. Účelom zmluvy o dielo je vykonanie konkrétneho diela (alternatívne dodanie tovaru) zo strany dodávateľa v zmysle dopytu a v prospech odberateľa.
 3. V zmysle zmluvy o dielo je odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa vykonanie a odovzdanie konkrétneho diela, ktorého presná špecifikácia bude, na základe dohody zmluvných strán, predmetom konkrétnej objednávky.
 4. Každá zmluva sa považuje za uzavretú okamihom, kedy sa zmluvné strany v písomnej forme dohodnú na všetkých jej náležitostiach uvedených v zmluve. V prípade, ak zmluvné strany vo vzťahu ku konkrétnemu obchodnému prípadu neuzavrú osobitnú zmluvu v písomnej forme, považuje sa zmluva za uzavretú okamihom úplnej akceptácie objednávky odberateľa zo strany dodávateľa v súlade s podmienkami týchto VOP.
 5. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán má pripomienky na doplnenie a/alebo zmenu návrhu druhej zmluvnej strane, považujú sa takéto pripomienky alebo návrhy za nový návrh.
 6. V rámci zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom nie je žiadny tretí subjekt oprávnený udeľovať dodávateľovi akékoľvek pokyny, pokiaľ sa zmluvné strany na takejto možnosti výslovne písomne nedohodnú v rámci objednávky.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky uvedené v objednávke a/alebo písomne uzavretej zmluve, majú prednosť pred úpravou v zmysle týchto VOP, inak sa zmluvné strany budú riadiť podmienkami v rámci zmluvného vzťahu tak, ako sú uvedené v týchto VOP.

Objednávka

 1. Vykonanie diela realizuje dodávateľ v prospech odberateľa na základe objednávky.
 2. Objednávku je voči dodávateľovi vystaviť odberateľ na základe vopred dohodnutej špecifikácie diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
 3. Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti
 4. a) označenie dodávateľa
 5. b) identifikácia diela v zmysle priloženej dodávateľom odsúhlasenej špecifikácie
 6. e) termín vykonania diela v zmysle priloženej dodávateľom odsúhlasenej špecifikácie
 7. f) predpokladaná cena diela v zmysle cenovej ponuky realizovanej dodávateľom na základe špecifikácie
 8. Objednávateľ je oprávnený zasielať objednávku poštou alebo e-mailom na adresu orders@risedaytech.net .
 9. Objednávku objednávateľa vrátane potvrdenia určenia ceny diela v zmysle písomného ocenenia dodávateľa, dodávateľdo 2 pracovných písomne potvrdí. V prípade, ak dodávateľ v stanovenej lehote objednávku nepotvrdí a ani ju výslovne neodmietne, má sa za to, že predloží protinávrh voči objednávke odberateľa. V takomto prípade je dodávateľ oprávnený upraviť doručenú objednávku formou protinávrhu tak, aby korešpondoval so špecifikáciou diela a cenovou ponukou, ktoré vznikli pred vystavením objednávky. Následne zašle dodávateľ odberateľovi protinávrh na schválenie. Akceptovaním objednávky alebo schválením protinávrhu sa považuje objednávka za záväznú pre obe zmluvné strany.
 10. Po akceptácii prijatia objednávky dodávateľom, resp. schválením protinávrhu v zmysle bodu 5. tejto časti VOP vzniká medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah, pokiaľ zmluvné strany neuzavrú vo vzťahu k realizácii plnenia objednávky aj osobitnú písomnú zmluvu. Strany sú v rámci tohto vzťahu viazané a nie je možné tento vzťah jednostranne ukončiť, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
 11. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne vopred inak, sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ako aj objednávky aj tieto VOP.
 12. Dodávateľ nie je oprávnený dodatočne odmietnuť už akceptovanú objednávku odberateľa a to ani čiastočne, z dôvodu nedostatku kapacitných možností, pokiaľ tak nie je ustanovené v objednávke, písomnej zmluve a/alebo v týchto VOP.
 13. Odberateľ nie je oprávnený už akceptovanú objednávku stornovať, pokiaľ tak nie je ustanovené v objednávke, písomnej zmluve a/alebo v týchto VOP.
 14. Dodávateľ je oprávnený, pokiaľ tak bolo zmluvnými stranami dohodnuté v rámci objednávky v súvislosti s konkrétnou objednávkou požadovať od odberateľa úhradu zálohovej platby a/alebo obdobného plnenia za vykonanie diela. V takomto prípade, pokiaľ nie je takáto platba riadne a včas realizovaná odberateľom v prospech dodávateľa, je dodávateľ oprávnený od objednávky jednostranne odstúpiť, a to až do momentu úhrady zálohovej platby. Odstúpením od objednávky v zmysle tohto bodu zo strany dodávateľa zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z takejto objednávky. Dodávateľ je oprávnený v takomto prípade uplatniť si voči odberateľovi nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s predmetnom objednávkou, ktorých výšku písomne vyčísli a oznámi odberateľovi. Pokiaľ sa nepreukáže vznik iných nákladov, má sa za to, že na strane dodávateľa vznikli administratívne náklady spojené s prípravou realizácie objednávky v sume 1000 €. Sumu tohto nároku je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať voči akémukoľvek, aj nesplatnému záväzku, ktorý eviduje voči odberateľovi.

Cena a spôsob platby

 1. Cenové údaje a iné prehlásenia a prísľuby sú pre dodávateľa záväzné len vtedy, ak ich poskytol písomne v cenovej ponuke pred vystavením objednávky, v samotnej objednávke a/alebo v príslušnej zmluve a za predpokladu, že sa odberateľ svojimi dodatočnými pokynmi podstatne neodchýli od špecifikácie diela, ktorý má byť predmetom objednávky. Za podstatnú odchýlku pritom zmluvné strany považujú takú zmenu, ktorú takto označí dodávateľ v lehote 10 pracovných dní od doručenia dopytu odberateľa na zmenu. V takomto prípade je dodávateľ najmä oprávnený upraviť výšku ceny diela. Zmena sa potom považuje za záväznú pre zmluvné strany až akceptáciou novej ceny zo strany odberateľa. Do takejto akceptácie je dodávateľ oprávnený realizovať plnenie v zmysle pôvodnej požiadavky odberateľa pred oznámenou zmenou.
 2. Cena predmetu objednávky je vždy určená ako cena diela + DPH podľa platných predpisov. V cene diela nie je zahrnutá cena dopravy, okrem prípadu, kedy to výslovne vyplýva z objednávky a/alebo textu zmluvy.
 3. Dodávateľ prehlasuje, že pri oceňovaní diela dôkladne a s najvyššou opatrnosťou preštudoval všetky dokumenty a podklady, poskytnutú dokumentáciu a špecifikáciu diela a tieto vedomosti zohľadnil v cenovej ponuke. Dodávateľ je preto oprávnený cenu diela v zmysle objednávky navýšiť len v prípade, že pri realizácii diela zistil, že v cenovej ponuke sú chybné výmery a/alebo objemy, v cenovej ponuke nie sú zahrnuté nevyhnutné položky, došlo k podstatnému nárastu cien vstupov, vrátane cien práce (za podstatnú zmenu sa považuje zmena ceny nad 5% oproti predpokladanej), prípadne vyvstala potreba nahradiť pôvodne predpokladané položky inými. V takomto prípade dodávateľ oznámi odberateľovi novú výšku ceny diela. Pokiaľ nová cena neprekročí pôvodnú cenu diela o viac ako 10%, oznámením novej ceny odberateľovi sa táto stáva pre zmluvné strany záväzná. V prípade prekročenia novej ceny o viac ako 10% pôvodnej ceny sú zmluvné strany povinné zahájiť rokovania o riešení vzniknutej situácie. Po dobu trvania takýchto rokovaní neplynie dodávateľovi žiadna lehota v zmysle objednávky, zmluvy a/alebo týchto VOP a zároveň dodávateľ nie je povinný realizovať plnenie objednávky. Prípady prác naviac sa riadia ustanovením bodu 9. tejto časti VOP.
 4. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu v zmysle objednávky, zmluvy a týchto VOP, a to na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
 5. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je každá faktúra splatná v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi.
 6. Povinnosť uhradiť cenu sa považuje za splnenú odberateľom momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet dodávateľa. Okrem prípadov uvedených v zmluve a/alebo týchto VOP nie je odberateľ v žiadnom prípade oprávnený zadržať alebo inak odkladať platbu akýchkoľvek splatných plnení v prospech dodávateľa, ani tieto podmieňovať akýmikoľvek skutočnosťami, najmä, avšak nie výlučne z dôvodu existencie sporu, protinároku, nároku na započítanie, či na základe iných skutočností, ktoré by inak mohol uplatniť u dodávateľa, pokiaľ takýto postup nie je medzi stranami písomne dohodnutý alebo odsúhlasený odberateľom. Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať neuhradenú splatnú faktúru, a to aj sčasti, voči akémukoľvek, aj nesplatnému záväzku, ktorý eviduje voči odberateľovi.
 7. Cena diela je určená podľa platného ocenenia dodávateľa, ktoré tvorí súčasť objednávky, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak. Cena diela, vrátane DPH, môže byť odberateľom zaplatená v splátkach len v prípade, ak sa na tom dodávateľ s odberateľom výslovne vopred písomne dohodne formou splátkového kalendára. V prípade platenia v splátkach bude neoddeliteľnou prílohou objednávky a/alebo zmluvy aj dohodnutý splátkový kalendár, v ktorom budú definované platobné míľniky a ostatné platobné podmienky vo vzťahu k splátkam. Splátkový kalendár je potom pre zmluvné strany záväzný.
 8. Pre prípad sporu sa má za to, že faktúra je odberateľovi doručená spolu s vykonaním diela alebo v prípade, ak je medzi stranami dohodnutý splátkový kalendár, tak naplnením určeného míľnika pre konkrétnu splátku.
 9. Pokiaľ dodávateľ vykoná akékoľvek menej a naviac práce na základe inštrukcií odberateľa, odberateľ písomne vopred potvrdí oprávnenosť týchto dodatočných nákladov:
 • každá dodatočná čiastka bude písomne vopred zmluvnými stranami odsúhlasená a fakturovaná oddelene od ostatných účtovacích položiek a bude zreteľne označená ako naviac práce,
 • pre oceňovanie prác naviac, ako aj odpočtov nerealizovaných prác a dodávok, sú ceny uvedené v Dodávateľom v cenovej ponuke. V prípade naviac prác a dodávok, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe cenovej ponuky, bude cena týchto prác určená dohodou zmluvných strán vopred.
 1. Dielo bude vykonané v prospech odberateľa v stave použiteľnom na dohovorený účel, resp. vymienenom odberateľom v rámci objednávky a/alebo zmluvy, inak v stave obvyklom pre obdobný typ diela.
 2. V cene nie je zahrnutá doprava diela do miesta iného miesta, ako je miesto vykonania diela, pokiaľ je toto v súlade so zmluvou o dielo. V prípade dodávky tovaru bude tento dodaný v mieste prevádzky dodávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak. V prípade požiadavky odberateľa o poskytnutie dopravy diela/tovaru na určené miesto, bude cena dopravy určená dohodou zmluvných strán vopred.

Podmienky dodávky

 1. Dielo je vykonané s parametrami vlastností s ktorými bol odberateľ vopred oboznámený, prípadne s parametrami obvyklými pre daný typ diela. Pokiaľ má dielo vykazovať osobitné vlastnosti, ktoré nie sú obvyklé, musí odberateľ takéto vlastnosti vymieniť písomne už v čase objednávky a dodávateľ je v prípade, pokiaľ si je vedomý, že dielo vymienené vlastnosti nemá, oprávnený z tohto dôvodu objednávku odmietnuť.
 2. Čiastočné dodávky v dobe plnenia príslušnej objednávky sú prípustné, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.
 3. Dielo sa považuje za vykonané riadne a včas v zmysle zmluvy a objednávky v dohodnutom mieste momentom jeho faktického odovzdania dodávateľom. Odovzdaním sa rozumie sprístupnenie diela odberateľovi v prevádzkových priestoroch dodávateľa v deň, ktorý bude dodávateľom písomne oznámený odberateľovi. O tejto skutočnosti sú zmluvné strany povinné spísať odovzdávací a preberací protokol. Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť jednostranne prevzatie diela, pokiaľ mu zmluva a/alebo tieto VOP nezakladajú v konkrétnych prípadoch tak učiniť.
 4. V prípade ak odberateľ neprevezme dodávateľom vykonané dielo v termíne a v mieste vzájomne dohodnutom v objednávke a/alebo odmietne podpísať preberací protokol, dostáva sa do omeškania a je povinný uhradiť dodávateľovi preukázateľné náklady a škody týmto spôsobené, a to v celom rozsahu. Pokiaľ dodávateľ nepreukáže vyššie náklady, resp. škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s oneskoreným prevzatím diela zo strany odberateľa, je oprávnený si účtovať paušálnu sumu 500 € denne za každý aj začatý deň omeškania. Odberateľ potvrdzuje, že považuje dohodnutú výšku za primeranú.
 5. Odberateľ je počas celej doby vykonania diela vlastníkom diela. Dodávateľ znáša po dobu do momentu riadneho vykonania diela nebezpečenstvo vzniku škody na diele.
 6. Dodávateľ je oprávnený od príslušnej jednotlivej objednávky na vykonanie diela odstúpiť, ak odberateľ vstúpil do likvidácie, začalo sa voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia a ďalej vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov (i doposiaľ nesplatných) odberateľom je vážne ohrozené.
 7. V prípade, že konflikty, nepredvídateľné udalosti, zmeny počasia, resp. klimatické zmeny, prírodné katastrofy prípadne choroby, obmedzenia pohybu, vyhlásenie núdzového, mimoriadneho alebo vojnového stavu, či obdobné zmeny štandardného stavu alebo iné okolnosti vyššej moci mimo kontroly zmluvných strán alebo objektívny nedostatok surovín potrebných na vykonanie diela alebo energie, ktoré nemajú len lokálny charakter, podstatne zhoršia schopnosť dodávateľa uskutočniť dodávku, resp. schopnosť odberateľa prevziať dielo, príslušná zmluvná strana bude oprávnená odložiť dodávku o takú dobu, počas ktorej sú vzhľadom na uvedené okolnosti možnosti tejto strany uskutočniť, resp. prevziať dielo podstatne zhoršené. Ak táto doba presiahne 3 mesiace, každá zmluvná strana bude oprávnená od objednávky sčasti alebo úplne odstúpiť vo vzťahu k dodávkam, ktoré sa mali uskutočniť počas uvedeného obdobia. Zmluvná strana, ktorá využije svoje právo v súlade s hore uvedeným, bez omeškania o tom písomne informuje druhú stranu. Okolnosť, ktorá podľa hore uvedeného umožňuje zbavenie povinností, a ktorá už existovala v čase, kedy bola objednávka akceptovaná, bude predstavovať dôvod na takéto zbavenie povinností len vtedy, ak jej vplyv na zmluvu nebol v čase uzatvorenia predvídateľný.
 8. Odberateľ je oprávnený kedykoľvek rozšíriť alebo obmedziť rozsah diela (meniť rozsah dodávky) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela, avšak len po predchádzajúcom písomnom súhlase dodávateľa.

Zodpovednosť za vady

 1. Za vadu diela sa považuje, ak vykonané dielo nie je v súlade s špecifikáciou, resp. ak nezodpovedá objednanému druhu diela, pokiaľ je takéto dielo obvyklé, prípadne je dielo zjavne poškodené.
 2. Všetky zjavné vady je možné uplatniť LEN v lehote 5 pracovných dní od momentu prevzatia diela, a to vo forme vyznačenia vady a jej charakteru v preberacom protokole, resp. písomne voči dodávateľovi.
 3. Reklamácie na skryté vady je nutné uplatniť písomne najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia počas záručnej doby. Následne je dodávateľ povinný uplatnenú vadu posúdiť a v prípade, ak skutočne ide o skrytú vadu v lehote 10 pracovných dní od jej nahlásenia začať s jej odstránením a túto je povinný odstrániť v lehote vopred určenej dodávateľom a primeranej s ohľadom na charakter vady.
 4. Záručná doba na dielo a jeho súčasti je 24 mesiacov, pokiaľ dodávatelia jednotlivých súčastí diela (najmä, avšak nie výlučne technológií, ktoré sú v rámci diela zabudované), neurčujú vo vzťahu k takejto súčasti kratšiu záručnú lehotu. Záručná lehota začne plynúť momentom riadneho odovzdania diela odberateľovi, resp. momentom, kedy odberateľ neprevezme dielo, resp. odmietne podpísať preberací protokol v zmysle bodu 3. časti „Podmienky dodávky“ týchto VOP.
 5. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek vady, pokiaľ tieto môžu mať pôvod v nevhodnom použití diela.
 6. Riadne, včas a oprávnene uplatnené vady na diele sa dodávateľ zaväzuje odstrániť, a to v lehote, ktorá neprekročí dní od posúdenia vady dodávateľom.
 7. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek nepriame alebo následné ujmy na strane odberateľa vrátane nároku na ušlý zisk a to v prípade, ak použil dielo aj napriek skutočnosti že vedel alebo mohol vedieť, že toto má vady.
 8. Ak sa ukáže, že vada diela alebo jeho časť je neopraviteľná, zaväzuje sa dodávateľ dodať náhradné plnenie, a to najmä primeranú zľavu z ceny diela. Pokiaľ by neopraviteľná vada mala taký charakter, ktorý by ohrozil bezpečné užívanie diela, je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Zabezpečenie a sankcie

 1. Dodávateľ je oprávnený, za účelom zabezpečenia splnenia povinností zo strany odberateľa, pokiaľ na strane dodávateľa vyvstane dôvodná obava, že odberateľ nebude schopný riadne a včas splniť svoje záväzky, podmieniť realizáciu diela alebo jeho časti úhradou splatných faktúr dodávateľa odberateľom. V takomto prípade sa o počet dní, pokiaľ nastane úhrada príslušnej faktúry/faktúr, predlžuje lehota na vykonanie diela, resp. konkrétnej časti.
 2. Okrem postupu podľa bodu 1., najmä pokiaľ by takýto postup nebol dostatočný alebo vhodný, je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa dodatočné zabezpečenie plnenia jeho povinností. Pod zabezpečením sa rozumie najmä, avšak nie výlučne: zriadenie záložného práva k pohľadávkam, tovaru alebo inému hnuteľnému majetku vo vlastníctve odberateľa v prospech dodávateľa, vydanie tovarových záložných listov, poskytnutie bankovej záruky, poprípade iné obdobné zabezpečenie, s ktorým dodávateľ vysloví súhlas.
 3. Za účelom zriadenia dostačujúceho zabezpečenia sú si dodávateľ a odberateľ povinní poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. V opačnom prípade zodpovedá porušujúca strana za vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 4. Pokiaľ sa dodávateľ rozhodne uplatniť svoje právo na dostatočné zabezpečenie podľa tejto časti, posúva sa termín vykonania diela, ako aj všetkých jeho prípadných častí o príslušný počet dní až do okamihu riadneho vzniku zabezpečenia v prospech dodávateľa.
 5. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu zanikne zabezpečenie podľa tejto časti bez riadneho a včasného splnenia záväzku odberateľa, je dodávateľ oprávnený od objednávky odstúpiť. V takomto prípade je tiež oprávnený uplatniť si u odberateľa nárok na zmluvnú pokutu v celkovej výške 20 % z celkovej ceny diela. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú s ohľadom na charakter zabezpečovanej povinnosti.
 6. Ak je dodávateľ v omeškaní so splnením záväzku riadne a včas vykonať dielo, resp. nejakú jeho konkrétnu časť v rámci objednávky, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu vzniknutej materiálnej škody. Zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia za každý deň omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 7. Ak je odberateľ v omeškaní so splnením záväzku riadne a včas uhradiť akúkoľvek faktúru, a to aj sčasti, je dodávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500€ € za každý deň omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 8. Dodávateľ nie je povinný plniť si svoje povinnosti podľa týchto VOP a jednotlivých objednávok voči odberateľovi po dobu, po ktorú bude odberateľ v omeškaní s plnením svojich povinností podľa zmluvy, objednávky alebo týchto VOP.

Ochrana dôverných informácií

 1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že neposkytne dôverné informácie a neumožní neoprávnenú manipuláciu s nimi tretím stranám, okrem prípadu, ak druhá zmluvná strana s tým vyjadrí vopred svoj písomný súhlas.
 2. Obmedzenia tejto časti vo vzťahu k dôverným informáciám neplatia, pokiaľ sa tieto sprístupňujú subjektom poskytujúcim finančné, ekonomické, účtovné alebo právne poradenstvo zmluvnej strane a takéto subjekty sú sami viazané povinnosťou mlčanlivosti.
 3. Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť dôverné informácie, ktoré sú predmetom ochrany aj bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany len v prípadoch a v rozsahu určenom zákonom alebo iným všeobecne záväzným predpisom a len subjektom na to oprávneným.
 4. V prípade, že dôjde k neoprávnenej manipulácii s poskytnutými dôvernými informáciami, vzniká poškodenej zmluvnej strane nárok na náhradu škody. Rovnako tak je porušujúca zmluvná strana povinná zabrániť ďalšej neoprávnenej manipulácii s dôvernými informáciami a obnoviť všetky opatrenia na ich ochranu. Splnením nároku na náhradu škody nezaniká povinnosť zmluvných strán uskutočniť nápravu a zabezpečiť riadnu ochranu dôverných informácií.

Záverečné ustanovenia

 1. Osoby podpisujúce zmluvu za odberateľa prehlasujú, že sú oprávnené k takémuto právnemu úkonu zaväzujúceho odberateľa.
 2. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená bez vopred daného písomného súhlasu postúpiť akékoľvek práva a/alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a/alebo konkrétnej objednávky na tretí subjekt.
 3. Pokiaľ zmluva a/alebo tieto VOP výslovne neustanovujú, nie je žiadna zmluvná strana oprávnená jednostranne započítať akýkoľvek svoj peňažný nárok voči peňažnému nároku druhej zmluvnej strany, ktorý vyplýva zo zmluvy, jednotlivých objednávok a/alebo týchto VOP.
 4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami a/alebo zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že na ustanovenia INCOTERMS, ktoré vydala Medzinárodná obchodná komora v Paríži uvádzané na faktúre za plnenie v zmysle Zmluvy a/alebo inom dokumente súvisiacom so Zmluvou, ktoré sú v rozpore s dohodou zmluvných strán podľa Zmluvy, sa neprihliada. Zmluvné strany sa dohodli, že na úpravu ich práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa nevzťahuje Viedenský dohovor (Dohovor OSN) o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
 5. V prípade vzniku sporov sú na ich riešenie príslušné súdy Slovenskej republiky.
 6. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nemá a nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Do doby, pokiaľ s ohľadom na túto skutočnosť nedôjde k aktualizácii znenia VOP, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia iné ustanovenia VOP a ak také nie sú, potom sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov v Slovenskej republike.
 7. Vyššie uvedené podmienky sú k dispozícii na webových stránkach dodávateľa.
 8. Zaslanie objednávky odberateľom je súčasne vyjadrením súhlasu so znením Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.2.2022.

V Bratislave dňa 12.2.2022