Zásady spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Účelom týchto zásad je vysvetliť ako prevádzkovateľ – spoločnosť Riseday Tech, s.r.o., so sídlom Jaskový rad 115, 831 03 Bratislava – m.č. Nové Mesto, IČO: 54 381 029, IČ DPH SK2121659221, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Odd. Sro, Vl.č. 158719/B („spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Získavanie osobných údajov, učel, doba a spôsob ich spracovania

Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich zákazníkov pri uzatváraní zmluvy;
 • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod.);
 • od osôb, ktoré vstupujú do objektov spoločnosti (vrátane záznamov z kamerového systému spoločnosti);
 • od orgánov verejnej moci, poskytovateľov služieb alebo iných osôb.

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

Spoločnosť spracúva iba také osobné údaje, aby mohla dotknutej osobe poskytovať služby a zákaznícku starostlivosť, aby dosiahla súlad s rôznymi zákonnými požiadavkami a tiež aby chránila svoje oprávnené záujmy. Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje o dotknutých osobách, vrátane potenciálnych zmluvných partnerov, ktorí majú záujem o služby spoločnosti, alebo ktorí jej na to udelili súhlas.

Spoločnosť spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov dotknutých osôb:

 • Základné identifikačné údaje, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, podpis. Ak dotknutá osoba podniká ako fyzická osoba – podnikateľ, ide aj o IČO, daňové identifikačné číslo a miesto podnikania.
 • Kontaktné údaje, v rozsahu: adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail;
 • Ekonomické a finančné údaje, v rozsahu: číslo bankového účtu (IBAN), podrobnosti o produkte alebo službe objednanej zmluvným partnerom, spôsob platby, informácie o zľave.
 • Informácie o využívaní produktov (najmä druh využívaných produktov, spôsob využívania produktov, informácie o plneniach poskytnutých zo zmluvy).
 • Iné údaje potrebné na plnenie zákonných požiadaviek, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov spoločnosti.
 • Údaje o používaní webovej stránky spoločnosti a jej účtov na sociálnych sieťach.

Údaje týkajúce sa výkonu práv dotknutej osoby. Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 • Oprávnený záujem

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:

 • ochrana práv a oprávnených záujmov, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosti; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • zamedzenie podvodného konania, ak sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • marketingové aktivity spoločnosti, na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti, najmä počas trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení;
 • Plnenie zmluvy

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy, fakturácia a pod. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je predpokladom uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb dotknutej osobe spoločnosťou.

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, spoločnosť uchováva osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, najmä po dobu premlčania možných nárokov od ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov (vrátane začatých súdnych sporov), prípadne po dlhšiu dobu, pokiaľ dôjde k prerušeniu plynutia doby premlčania.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníka pre účely realizácie platobného styku, fakturácie a vedenia účtovníctva, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 • Súhlas udelený dotknutou osobou

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou, a to v prípade, že nemožno aplikovať žiaden z ostatných právnych základov.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu, alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

3. Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od spoločnosti:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané, kedy má právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah, ktorý sa spracúva a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené, po akú dobu a aké práva mu prináležia (informácie o práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti takému spracúvaniu, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov a o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania); ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj, („právo na prístup k osobným údajom“);
  • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
  • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
  • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol správnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, kedy spracovanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre uplatnenie právneho nároku alebo ak dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby („právo na obmedzenie“);
  • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, („právo namietať“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk.

Dotknutá osoba právo kedykoľvek vznášať námietky a namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na právnom základe ktorým, je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na adrese sídla spoločnosti;
 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť spravidla úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti info@risedaytech.net ;

4. Záverečné ustanovenia

Text týchto Zásad je možné meniť, aby ostali aktuálne, a preto si spoločnosť vyhradzuje právo jednostranne tieto Zásady upravovať. Pokiaľ by sa tieto Zásady zmenili podstatným spôsobom, budeme o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom webovej stránky spoločnosti.

V Bratislave dňa 12.2.2022